Dobří sousedé Suchdol

Podmínky a pravidla

Všeobecné obchodní podmínky
 • Uživatel i Poskytovatel služeb Serveru www.dobrisousede.cz se zavazují řídit se těmito Obchodními podmínkami. Následující podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek www.dobrisousede.cz třetími osobami - Uživateli, zejména pravidla zadávání inzerce, pravidla odpovědnosti Poskytovatele a Uživatelů za obsah stránek a pravidla členství.

 

 • Poskytovatelem služeb je:

Dobří sousedé z.s.  (dále jen Poskytovatel)

Suchdolská 353/35, Suchdol, 165 00 Praha 6

IČ: 04488342

Nejsme plátci DPH.

Spisová značka: L 63824 vedená u Městského soudu v Praze

 

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která využívá bez registrace nebo s registrací služby Serveru na adrese http://www.dobrisousede.cz.
 • Systém na Serveru http://www.dobrisousede.cz provozuje spolek Dobří sousedé z.s. 
 • Subjekt, který jakýmkoliv způsobem využívá služby Serveru www.dobrisousede.cz (dále jen Server) se nazývá Uživatel.
 • Uživatel může využívat bezplatné i placené služby Serveru výhradně pro vyhledávání nebo nabídku služeb.
 • Uživatel má právo využívat placené služby až po objednání a uhrazení poplatku. Poplatek uživatel použije k nákupu placených služeb Serveru.
 • Objednání placených služeb může Uživatel provést přímo ve svém profilu na Serveru. 
 • Objednávka placené registrace je nezávazná, pokud Uživatel neuhradí objednávku kreditu, nevzniká mu žádný závazek vůči Poskytovateli.
 • Uživatel nemá žádnou platební povinnost vůči Poskytovateli, pokud nevyužívá placených služeb Serveru.
 • Veškerý obsah Serveru a informace na tomto Serveru mají pouze informační charakter, nezavazující či doporučující. Poskytovatel považuje získané informace za důvěryhodné, není však povinen aktivně sledovat a prověřovat jejich pravdivost nebo souhlas s právními předpisy. Poskytovatel neodpovídá a neručí za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu zveřejněných informací. Obsah těchto stránek je průběžně a dle potřeby aktualizován a doplňován. Poskytovatel si také vyhrazuje právo na jakoukoli změnu v obsahu Serveru a jeho jakékoli části a to bez předchozího upozornění, zejména na vytvoření nových sekcí nebo odstranění sekcí dosavadních, nebo změny struktury rozhraní Serveru.
 • Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o užívání Serveru dobrisousede.cz, uzavřené v nepísemné formě na dobu určitou mezi Poskytovatelem a Uživatelem na základě registrace Uživatele nebo podání inzerátu. Uživatel na tyto podmínky přistupuje při registraci nebo podání inzerátu.

 

Registrace a členství
 • Poskytovatel nabízí různé úrovně členství, podle požadovaného rozsahu užívání portálu Uživatelem. Základní členství je zdarma, vyšší úroveň členství je podmíněna úhradou poplatku. Informace o jednotlivých úrovních členství a právech a povinnostech s nimi spojených včetně výše poplatků a způsobu jejich úhrady jsou k dispozici v záložce „JAK NA TO“.
 • K procházení nabídek na Serveru a k reakci na nabídky není vyžadována placená úroveň členství, užívání portálu k tomuto účelu je zdarma.
 • Uživatelský účet je aktivní neprodleně po uzavření smlouvy, přičemž odeslání registrace je považováno za výslovnou žádost uživatele o započetí s poskytováním služeb Serveru uživateli. Na provedení registrace pro jakoukoli z úrovní členství není právní nárok – Poskytovatel je oprávněn jakoukoli registraci odmítnout a neprovést i bez udání důvodu.
 • Uživatel je oprávněn požádat Poskytovatele o zrušení registrace nebo odstranění inzerátu bez udání důvodu, a to s měsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet od prvního dne od podání žádosti. Výpovědní lhůta se prodlužuje na 3 měsíce v případě, že se dané registrace nebo podaného inzerátu týkají negativní hodnocení, nedořešené spory s jinými Uživateli nebo Poskytovatelem, nebo je účet blokován z důvodu porušení pravidel. V případě že je registrace nebo podaný inzerát ve smyslu tohoto článku zrušen, není již možné si založit účet nový bez předchozího souhlasu Poskytovatele. Pokud bude zjištěna spojitost mezi účtem zrušeným a novým, je Poskytovatel oprávněn zrušit i tento nový uživatelský účet. Žádost o zrušení registrace či odstranění inzerátu musí být doručena emailem, ze kterého musí vyplývat dostatečná identifikace uživatele. Odstoupí-li uživatel platně od smlouvy, smlouva o užívání Serveru zaniká.
 • Během trvání registrace lze přecházet mezi různými úrovněmi členství. Poskytovatel je oprávněn zamítnout požadavek na změnu úrovně členství na nižší v případě, kdy uživatel požaduje nižší úroveň členství, než kterou musí mít. (zejména komerční prodejci).

 

Pravidla inzerce
 • Inzeráty bez udání konkrétního zboží, ceny, služby a popisu tohoto zboží, např. "Přidali jsme nové věci, přijďte se podívat na naše webové stránky" jsou považovány za zakázanou formu reklamy, včetně podmínění nákupu např. " objednávejte přes náš eshop". Rovněž využívání názvu inzerátu ve formátu odkazu na jiné stránky je nepřípustné. Pro tyto účely lze využít formu placené reklamy ve formě odkazů na webové stránky. Poskytovatel si vyhrazuje právo upravit či zcela smazat inzeráty porušující tato pravidla.
 •   Na Serveru je zakázáno nabízet následující zboží:

 

 • Zboží/službu, jehož koupě, nabídka nebo prodej porušuje práva třetích osob k duševnímu vlastnictví (např. autorská práva nebo práva na ochranu uměleckých výkonů, práva k ochranné známce, vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory) jakož i jiná práva třetích osob (např. právo na ochranu jména, osobnosti a projevů osobní povahy);
 • zboží nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami a jiné zboží, jehož prodej je zakázán podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zejména zboží, nesplňující zákonné informační povinnosti vůči spotřebiteli;
 • zboží, u kterého byl porušen obal a mění pak dobu spotřeby, zboží po expiraci (otevřené potraviny, dětská strava, potravinové doplňky, kosmetika);
 • zboží, u kterého končí doba expirace, případně je nutno na tuto končící expiraci jasným a viditelným způsobem upozornit;
 • zboží, na které nebylo vydáno prohlášení o shodě (označení výrobku značkou CE) (Značka CE dokládá, že výrobek vyhovuje požadavkům, které jsou na něj kladeny podle všech závazných předpisů vztahujících se k tomuto výrobku ve smyslu požadavků na bezpečnost, ochranu před nebezpečným napětím, EMC, hygienu, ochranu životního prostředí a dalších.)
 • zboží/službu sloužící propagandě a podněcování k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, nebo jehož prostřednictvím lze přímo naplnit skutkovou podstatu některého jiného trestného činu, například obsahující dětskou pornografii nebo na ni jakýmkoli způsobem odkazující;
 • zboží erotického charakteru (např. erotické pomůcky a podobné);
 • zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních;
 • zboží bez kolkových známek, jestliže právní předpisy označení kolkovými známkami pro zboží vyžadují;
 • zboží ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže;
 • radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví,  jakékoliv chráněné rostliny, výrobky a přípravky z chráněných živočišných druhů a rostlin a preparáty z nich;
 • lidské orgány;
 • cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční nástroje, úvěry, půjčky, a jiné finanční deriváty;
 • zboží, jehož držení neodporuje právním předpisům, ale jehož používání je zakázáno;
 • drogy a jiné omamné nebo psychotropní látky včetně alkoholu;
 • léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daným právními předpisy.
 •  Je zakázáno zařazovat věci do neodpovídajících kategorií, než do jaké inzerované zboží nebo služba patří, za účelem zvýšení počtu zobrazení.
 • Je zakázáno vkládat inzeráty bez zřetelné identifikace konkrétního nabízeného kusu zboží nebo služby, bez jasně viditelného zobrazení jeho stavu a bez jeho popisu (příkladem je nabídka věcí v tzv. balících nebo jiných baleních, kdy je na fotografii vidět pouze hromada jednotlivě neidentifikovatelných věcí pouze s popisem).
 •  Je zakázáno do inzerátů uvádět tzv. katalogové fotografie nezobrazující konkrétní nabízený kus zboží (tedy oficiální fotografie pořízené výrobcem nebo distributorem zboží) bez souhlasu výrobce – uvedení katalogových fotografií bez souhlasu výrobce je porušením autorských práv k těmto fotografiím. Dále je zakázáno do inzerátů uvádět jakékoli jiné fotografie, které nezobrazují konkrétní kus nabízeného zboží a jeho stav.
 • Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou je zakázán, a to bez ohledu na to, zda se jedná o dětskou pornografii, či nikoliv, včetně uvádění odkazů na umístění tohoto obsahu jinde na internetu. Uživatelé berou na vědomí, že takový obsah, byť není svou podstatou protiprávní, je v rozporu se zaměřením Serveru a je schopen poškodit dobrou pověst portálu mezi Uživateli a veřejností.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na odstranění či úpravy inzerátů, které nemají souvislost se zaměřením Serveru.
 • Je zakázáno vkládat mezi inzeráty žádosti o příspěvky na různé sbírky. Všechny tyto žádosti je nutno konzultovat s Poskytovatelem. Sbírky mohou být pořádány pouze s předchozím souhlasem Poskytovatele. Uživatelé nejsou rovněž oprávněni spojovat nabídky se sbírkou financí na jakýkoli účel (např. inzerát typu "Koupí přispějete na ....").

 

Práva a povinnosti Uživatele
 • Uživatel si může vytvořit bezplatně/za úplatu účet na Serveru, při zřízení účtu souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a také s Pravidly ochrany osobních údajů. 
 • Uživatel je povinen při vytvoření účtu uvést své kontaktní údaje pro komunikaci s Poskytovatelem a zájemci o služby, a udržovat své kontaktní údaje aktuální.
 • Uživatel Serveru nesmí poškozovat dobré jméno Poskytovatele ani Serveru.
 • Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje ke svému účtu před zneužitím třetí stranou.

 

Práva a povinnosti Poskytovatele
 • Poskytovatel garantuje 99.5% dostupnost systému. Do dostupnosti systému se nezapočítávají neodvratitelné objektivní důvody (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu Serveru.
 • Pokud by došlo k ukončení provozování Serveru, bude to Uživateli včas oznámeno přímo na Serveru a dalšími prostředky elektronické komunikace (prostřednictvím e-mailu). V takovém případě bude Uživateli vrácen nevyužitý poplatek na jeho bankovní účet. 
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou používáním Serveru.
 • Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Na změny ve Všeobecných obchodních podmínkách musí Poskytovatel uživatele upozornit na Serveru a prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.
 • V případě, že Poskytovatel v rámci své odpovědnosti získá prokazatelně informaci o protiprávním charakteru informací uložených uživateli na portál (zejména informaci o porušování práv k ochranným známkám, nebo o porušování autorských práv k fotografiím), odstraní tyto informace z portálu bez předchozího upozornění Uživatele. O odstranění informací a o jejich důvodu není povinen Uživatele informovat. Uživatelé berou na vědomí, že Poskytovatel není povinen ani oprávněn vyhodnocovat míru protiprávnosti uložených informací a tuto protiprávnost posuzovat. Informace proto vždy odstraní v případě, že oznámení o protiprávním charakteru informací je dostatečně určité a nevzbuzuje pochybnosti. V případě, kdy oznámení není jednoznačné nebo posouzení protiprávnosti vyžaduje právní úsilí, které není na Poskytovateli možno spravedlivě požadovat, odstraní označené informace až na základě předložení pravomocného rozhodnutí soudu nebo příslušného správního či policejního orgánu.
 • Uživatelé berou na vědomí, že internetový obchod obsahuje rizika, která spočívají v povaze používaného média. Jsou si vědomi problematické identifikace uživatelů na internetu a nemožnosti ověření pravdivosti vkládaných identifikačních informací ze strany Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za správnost identifikačních údajů uživatelů, včetně komerčních prodejců.
 • Poskytovatel neodpovídá za neplnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy, včetně splnění informační povinnosti komerčního prodejce vůči kupujícímu – spotřebiteli, za nedodání zboží nebo za rozpor dodaného zboží s kupní smlouvou. Veškeré reklamace a práva z odpovědnosti za vady zboží jsou kupující povinni řešit přímo s prodávajícím jakožto se smluvní stranou kupní smlouvy.
 • Poskytovatel neodpovídá za škodu, vzniklou Uživatelům v důsledku užívání portálu, neschopností užívání portálu nebo v důsledku jakéhokoli porušení povinností vyplývajících z kupní smlouvy.
 • Poskytovatel Serveru je oprávněn, nikoliv však povinen, monitorovat nebo kontrolovat kterékoliv části portálu, kam Uživatelé ukládají informace.
 • Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou Uživateli v důsledku zablokování nebo zrušení uživatelského účtu. V případě zablokování nebo zrušení účtu z důvodu porušení těchto podmínek nebo právních předpisů Uživatelem nemá Uživatel nárok na vrácení uhrazených poplatků za členství, a to ani v případě, kdy tyto poplatky nebyly ke dni zablokování nebo zrušení účtu vyčerpány. V jiných případech blokace nebo zrušení účtu mohou být uhrazené poplatky uživateli vráceny po vzájemné dohodě s Poskytovatelem, nebo je možný přenos uhrazených poplatků na jiného Uživatele.

 

Výluky a omezení provozu Serveru
 • Poskytovatel provádí pravidelnou údržbu systému Serveru, a za tímto účelem je oprávněn provoz systému omezit popř. systém na určitou dobu zcela vyřadit z provozu. Poskytovatel je povinen termín chystané výluky a přibližnou délku výluky oznámit na internetových stránkách Serveru alespoň 1 hodinu předem. Výluky se plánují především na noční hodiny.
 • V případě poruch systému Serveru nebo jeho části je Poskytovatel rovněž oprávněn přerušit provoz celého systému, a to na nezbytně nutnou dobu k odstranění poruch či jiných vad majících vliv na funkčnost systému. Termín odstávek v důsledku poruch není Poskytovatel povinen předem oznámit, je však povinen provést všechny úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat k tomu, aby odstávka trvala co nejkratší dobu.

 

Ceny
 • Úhrady za služby se provádí předem na bankovní účet Poskytovatele.
 • Uživatel má možnost si kdykoliv nechat zaslat zpět na svůj bankovní účet nevyužitý poplatek ze svého účtu.

 

Ochrana osobních údajů
 • Poskytovatel je oprávněn od Uživatelů požadovat některé osobní údaje za účelem vedení jejich evidence, vedení jejich uživatelských profilů a plnění sjednaných povinností Poskytovatel. Předání těchto osobních údajů není povinné, bez něj však nemusí být možné poskytnutí služby subjektu osobních údajů, který je Poskytovateli odmítne předat.
 • Za osobní údaj se ve smyslu § 4 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů považuje jakýkoli údaj, který je způsobilý přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, zejména jméno, příjmení, ve spojení s datem narození adresou bydliště nebo telefonním číslem. Za osobní údaj se ve většině případů nepovažuje samotná e-mailová adresa (zejména je-li zřízena na freemailovém serveru, i když obsahuje jméno a příjmení uživatele).
 • Při zřízení uživatelského účtu je Uživatel vyzván k zadání některých osobních údajů, minimálně v rozsahu jméno a příjmení a adresa elektronické pošty. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci Uživatele a Poskytovatel je používá ke komunikaci s uživatelem a k autorizaci při odpovědích na inzeráty.
 • Osobní údaje, předané Poskytovateli, jsou uchovávány a zpracovávány v rozsahu, v jakém byly uživatelem poskytnuty při vytvoření uživatelského účtu, a to po dobu existence uživatelského účtu, nebo po dobu trvání jakýchkoli závazků Uživatele vůči Poskytovateli, podle toho, která z těchto skutečností trvá déle.
 • Vytvořením uživatelského účtu a přistoupením na tyto podmínky uděluje uživatel svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů způsobem a k účelu dle tohoto článku. Odvolání souhlasu může vést ke zrušení uživatelského účtu Poskytovatelem.
 • Poskytovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména omezení vstupu do prostor, v němž se nachází nosiče s osobními údaji, nastavení přístupových zpráv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL protokol).
 • Uživatel je oprávněn kdykoli Poskytovatele prostřednictvím e-mailu požádat o poskytnutí informací o účelu zpracovávání jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů.
 • V případě důvodného podezření na straně Uživatele z toho, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s těmito podmínkami nebo se zákonem, zejména jsou-li zpracovávány nepřesně nebo v rozporu se sjednaným účelem a rozsahem, je Uživatel oprávněn Poskytovatele požádat o vysvětlení, a o odstranění protiprávního stavu ve smyslu § 21 zák. o ochraně osobních údajů, zejména o provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.
 • Poskytovatel nepředává osobní údaje Uživatelů třetím osobám s výjimkou případů, kdy mu tak ukládá právní předpis. Provozovatel v žádném případě neprodává kontaktní údaje Uživatelů jiným osobám za účelem zasílání obchodních sdělení těchto osob.

 

Autorská práva
 • Server je určen pouze pro užívání pro osobní potřebu Uživatelů. Je zakázáno jakékoliv další šíření či kopírování obsahu Serveru nebo jakékoliv jeho části a to jakoukoliv elektronickou, písemnou či ústní formou bez výslovného předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Je dále zakázáno zahrnutí nebo zpracování obsahu systému Serveru či jeho části do jakéhokoliv dokumentu nebo do jiných internetových stránek. Je také zakázáno jakékoliv narušení či zásah do technického nebo obsahového charakteru internetového Serveru. Uživatel není oprávněn pro svou inzerci využívat fotografie a texty vytvořené jinými Uživateli Serveru za účelem prodeje svého vlastního zboží. Toto omezení se vztahuje i na fotografie umístěné na jiných stránkách (např. elektronické katalogy, stránky výrobců apod). Pro využití těchto dat je nutný souhlas jejich autora.
 • Uživatel není oprávněn užívat jakékoli prostředky, neposkytované samotným Poskytovatelem, k ovlivnění výsledků vyhledávání na Serveru nebo jiných funkcí Serveru za účelem vlastního prospěchu nebo prospěchu třetí osoby, zejména instalovat do zdrojového kódu stránek Serveru softwarové roboty nebo modifikovat chod jejich zdrojového kódu. Toto omezení se vztahuje i na nástroje pro automatické vkládání a aktualizace inzertních fotografií. Uživatel dále není oprávněn tyto prostředky nabízet nebo poskytovat jiným uživatelům nebo třetím osobám.
 • Veškeré názvy, loga a obchodní značky uvedené na Serveru mohou být duševním nebo průmyslovým vlastnictvím třetích osob. Uživatelé jsou oprávněni je bez souhlasu těchto třetích osob (zejména vlastníků ochranných známek) používat jedině za účelem identifikace konkrétního nabízeného zboží a jeho odlišení od podobného zboží jiných výrobců. Poskytovatel klade důraz zejména na zamezení nabízení padělků, které je závažným porušením práv výrobce originálního zboží k jeho ochranným známkám, a které může rovněž naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Veškerou odpovědnost za zneužití ochranných známek nese výhradně Uživatel.
 • Poskytovatel si může u prodávajících vyžádat doklad o nabytí zboží v případě, že nabízí zboží, u kterého není zřejmá jeho originálnost. Tento doklad může být zaslán v elektronické podobě a slouží pouze jako ochrana kupujících před nákupem padělků. Pokud Uživatel nepředloží tento doklad, je Poskytovatel oprávněn jeho inzerát odstranit, případně omezit uživatelský účet prodávajícího.
 • Vložením informací (zejména recenzí, receptů, nebo jakýchkoli příspěvků v diskusích) na stránky Portálu Uživatel uděluje Poskytovateli právo k použití tohoto obsahu pro účely propagace Serveru nebo v rámci projektů, sloužících k této propagaci, bez ohledu na to, zda jsou tyto informace chráněny jako autorské dílo či nikoliv. Svolení k užití informací se vztahuje zejména na užití obsahu jeho reprodukcí a zpřístupňováním veřejnosti v elektronické i tištěné podobě nebo v audiovizuální podobě, po neomezeně dlouhou dobu a v neomezeném množstevním rozsahu, přičemž informace musí být vždy užity způsobem, který neidentifikuje konkrétního uživatele a který není způsobilý poškodit jeho dobrou pověst. Poskytovatel je oprávněn přiměřeným způsobem informaci upravit (zkrátit nebo stylisticky upravit) podle požadavků daných konkrétní formou užití.

 

Závěrečná ustanovení
 • Vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí těmito podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 • V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí podmínek.
 • Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci provozovatele s Uživateli, nebo z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Poskytovatelem.
 •  Provede-li Poskytovatel změny podmínek, je povinen to oznámit uživatelům a obchodníkům na stránce www.dobrisousede.cz v záložce AKTUALITY. Uživatel je oprávněn změny podmínek odmítnout, a to písemně dopisem zaslaným na adresu Poskytovatele, nebo ve formě e-mailu zaslaného na kontaktní adresu Poskytovatele. Neodmítne-li Uživatel změny podmínek, má se za to, že nové znění podmínek akceptoval prvním přihlášením ke svému uživatelskému účtu po nabytí účinnosti nového znění.
 • Sdělí-li Uživatel Poskytovateli, že nové znění podmínek neakceptoval, uplatní se na veškeré právní vztahy, do té doby vzniklé mezi Poskytovatelem a Uživatelem původní znění podmínek. V takovém případě je uživatelský účet Uživatele zrušen ke dni nabytí účinnosti nového znění podmínek.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2016

 

Ing. Petra Skalská v. r.

                                                                                                                             Předseda spolku Dobří sousedé z. s.

 

Pravidla ochrany osobních údajů

Uživatel souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení a e-mailová adresa, a s jejich následným uchováváním a zpracováním správcem těchto údajů – Dobří sousedé z. s. se sídlem Suchdolská 353/35, Suchdol, 165 00 Praha 6, IČ: 04488342, spisová značka L 63824 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen “Spolek”), zasílání informací o připravovaných a pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách. Dále souhlasí s tím, že k výše uvedeným údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluje dobrovolně, a to na dobu 5 let ode dne jeho udělení.

Prohlášení uživatele

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se svými právy dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, zejm. právem na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů dle § 12, jakož i s dalšími právy dle § 21, tj. zejm. právem požadovat vysvětlení, blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů v případě, pokud by zpracování těchto údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Pokud bude tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav; v opačném případě se může subjekt údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.